Forløb for institutioner

Processuelle forløb, der flytter og forandrer den pædagogiske praksis og støtter såvel børns som voksnes trivsel.

I et samarbejde med mig skabes forløbet med udgangspunkt i min begejstring for nysgerrighed, inddragelse og oplevelse af teoriens kernepointer.
Et forløb med mig byder derfor på elementer, der såvel støtter forståelse af udfordringen, værktøjer der kan puttes i rygsækken af mulige veje mod forandring samt aktiviteter, lege og refleksioner der støtter selvindsigt i egne mønstre i de samspil der foregår.

Jeg inspireret af neuroaffektiv, mentaliseringsbaseret teori koblet med en forståelse af kontekstens betydning og at vanskeligheder opstår heri.
Mine forløb er altid individuelt tilrettelagt ud fra de udfordringer og emner, der ønskes arbejdet med og ud fra en vurdering af på hvilken måde, jeg bedst inspirerer og skaber nysgerrighed, ny viden, erfaring og indsigt i den konkrete kontekst. Hvilke elementer der indgår vil derfor variere og afhænge af såvel ønsker, udfordringer, intensitet, varighed af forløbet samt jeres budget.

Indhold i forløbende kan eks. være inddragende workshops for medarbejdere, supervisions- og sparringsforløb, fordybelsesdage i særlige emner, men også procesforløb tæt på praksis, hvor jeg er deltagende som rollemodel og faciliterer aktiviteter med børn og voksne udfra forløbets mål og værdigrundlag. Herudfra laves videoanalyse af praksis og sammen kobler vi det til den teori og de mål, vi har sat for forløbet.

Mine forløb retter sig imod 3 områder

Den daglige praksis og børnegruppens dynamik

Her er fokus på vores pædagogiske praksis  med børnene og hvordan vi selv kommer i spil som pædagoger med vores nervesystem og relationskompetence.

Hvordan I kan tilrettelægge en bevidst pædagogisk praksis, der undersstøtter deres  sociale og følelsesmæssige udvikling igennem at fællesskaberne udfordrer børnene i deres nærmeste udviklingszone.

Personalegruppen

Her er fokus på hvordan vi som personale ser, møder og støtter hinanden udfra en relationel og mentaliserende forståelse, så vi styrker samarbejdet og får skabt en kultur, der understøtter det vi gerne vil lære børnene.

De gør som vi gør. Og hvordan vi kan arbejde med at se bag om adfærd og mentalisere de mennesker vi arbejder med, så de oplever sig set, mødt og forstået.

Z

Mentaliserings baseretfaglig sparring

Her er fokus på hvorfor det er vigtigt at styrke mentalisering i personalegruppen og hvordan vi gør dette via et tydeligt teoretisk afsæt for faglig sparring. Dette er et forløb, der retter sig mod analyse og forståelse af praksis og giver en mulig retning for hvordan der kan arbejdes bevidst forebyggende med arbejdsmiljø igennem en bevidst praksis for sparring.

Temaer vi altid kommer omkring

 • Hvordan børns sociale- og følelsesmæssige udvikling sker i samspil – herunder tilknytningsmønstre
 • Mentalisering – definition, hvorfor det er vigtigt og hvordan vi får dette ind i praksis såvel ift. børnene, os selv og hinanden
 • Samspilskvaliteter der understøtter et fællesskab.
 • Den voksnes rolle som karavanefører
 • At se bag om adfærd og forstå intentioner
 • De tre vigtige elementer at have fokus på, hvis trivsel skal understøttes. (læs mere om disse 3 elementer i trivselscirklen her)

Elementer der kan indgå i forløb

 • Workshops for at synliggøre fælles mål og retning
  – “Mentalisering – at sætte sig i barnets/den unges/forældrenes sted ved at mærke, føle og forstå”,
  – “Den udviklingsstøttende kultur – at spille hinanden gode igennem mentalisering”
  – “Selvindsigt som præmis for relationskompetence”,
  – “Børnegruppeledelse – hvordan lede og støtte, så kan og vil være med” med inspiration fra SunShine Circles og Theraplay
  – “Mentaliseringsbaseret faglig sparring som vejen til at snakke om det svære – hvad vil vi, hvad er svært og svært at snakke om og hvad gør vi “

 • Supervision og sparring i grupper, så udvikling forankres i praksis og i selvindsigt 

 • Procesøvelser herunder lege og aktiviteter, der understøtter teorien

 • Gruppevejledning udfra iagttagelser, video eller praksisfortællinger

 • Konsulent som rollemodel i praksis – facilitering af aktiviteter med børn med efterfølgende analyse koblet til teori 

 • Ledelsessparring – med fokus på retning, vision/værdisæt, kultur og eget selvkendskab i forvaltningen af lederskabet

 • Walk and talks med et tvist

 • Udviklingsplaner med fokuspunkter for medarbejderes faglige udvikling samt for afprøvning af ny konkret praksis med børnene

 • Hesteassisterede interventioner til at støtte samarbejde og selvindsigt hos personalet (hvis mål, rammer og logistik taler herfor)

Ressourceforbrug

Forløbende varierer i længde og intensitet og derved fordybelsesgrad afhængigt af jeres valg og budget.
Et forløb varer mindst 6 måneder for at give plads til proces og indeholder som minimum

 • et indledende teoretisk oplæg
 • en temaworkshop
 • iagttagelser/videooptagelser eller deltagelse i praksis
 • facilitering af refleksion over konkret praksis
 • opsamling samt evaluering af effekten ud fra de konkrete mål for forløbet

Hvis I ønsker at læse mere om hvem jeg er og hvilket fundament jeg står på, finder I det her.
Læs mere om hvordan jeg arbejder her

Sådan kan jeg guide og inspirere i et forløb hos jer

Værktøjer til at støtte børnenes nærmeste udviklingszone

 • Hvor ligger børnenes emotionelle alder?

 • Hvilken gruppedynamik er der i jeres børnegruppe – hvordan kan vi forstå de udfordringer der opstår

 • Hvilke fællesskaber har barnet brug for at vi tilrettelægger for at blive støttet i sin udvikling?

 • Hvilke voksenpositioner har jeres børnegruppe brug for at I som voksne indtager? 

At være tydelige karavaneførere i samspil med børnene

 • Selvregulering og børnenes behov for voksne i denne sammenhæng
 • Voksen-barn, små grupper med en voksen, stor gruppe med en voksen og fri leg med jævnaldrende
  – hvilke krav stiller disse fællesskaber til børnenes emotionelle udvikling og hvad tilbyder de børnene af udviklingsmuligheder?

 • Betydning af de voksnes engagement og deltagelse i glædesfyldt leg

U

At styrke jeres personalekultur igennem fokus på mentalisering af hinanden

 • Kollegial faglig sparring ud fra en mentaliserende tilgang
 • Hvordan I som personalegruppe kan opkvalificere hinandens praksis igennem at udvikle jeres mentaliseringsevne som fagpersoner 
 • Hvordan I både individuelt og som personalegruppe kan arbejde med relationskompetence/selvagens i praksis
 • Supervision med fokus på følelser, her og nu og relationer til børnene/de unge/kolleger med udgangspunkt i os selv og egne reaktioner

Klar til forandring?

Hvis I er klar til sammen med mig at se på, hvordan et forløb mod den ønskede forandring kan se ud hos jer, så book et uforpligtende indledende møde.